අවුකන පිළිමයට සිවුරු ඇන්දවයි. සීගිරි අප්සරවන්ටත් බ්‍රෙසියර් අන්දවන්නට යෝජනා

අනුරාධපුර ඉතිහාසයක අවුකන බුදු පිළිම වහන්සේට සිවුරු පැලදවීමේ පූජෝත්සවයක් පවත්වා තිබේ. මීට අදාල චායාරූප ඊයේ පස්වරුවේ…