ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේ ඕපන්හයිමර් පිනුම් ගහයි

96 වැනි ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේ හොඳ ම සිනමා පටය ලෙස, Oppenheimer චිත්‍රපටය සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. තව…