ඊයේ තරගය නිම වූ විගස අවිශ්කව ඇගයීමට ලක් කළ හැටි

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගි වන, අන්තර්ජාතික තරගවල දී දස්කම් දක්වන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්…