අවුරා ලංකා සභාපති රිමාන්ඩ්

අවුරා ලංකා සභාපති ව්‍යාපාරික විරංජිත් තාඹුගල පොලීසිය අද (22) අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන්…