ගැහැනු ළමුන්, වැඩිහිටියන් කරන වයස ගැන ගීතාගේ අවධානය

ගැහැනු ළමුන් විවාහ වීමේ වයස් සීමාව සහ කැමැත්තෙන් ලිංගික ඇසුරක යෙදීමේ හැකියාව ඇති වයස් සීමාව එක්…