අද පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් – ලංකාවට නොපෙනේ ලෝකයට පෙනේ

අද (08) පස්වරුවේ පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් සිදුවීමට නියමිතව තිබෙනවා. එම සුර්යග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවට නොපෙනුනත් බටහිර යුරෝපයේ, උතුරු…