අහස අල්ලන ඉඟුරු – මාර්කට් යන්න කළින් අද එළවලු මිල හරියටම දැනගමු

අද පෑලියගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවලු තොග මිල සඳහන්ව තිබුණේ මේ ආකාරයට, අමු මිරිස් රු 100මාලු මිරිස්…