අස්වැසුම නිසා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව ප්‍රශ්ණයක්

රජය විසින් හඳුන්වා දී ඇති අස්වැසුම සහනාධාර වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන් මතුවී ඇති ගැටලුවලට මැදිහත් වන්නැයි හිටපු ජනාධිපති…

අස්වැසුමෙන් දේශපාලන වාසි ගන්නට එපා!

ආර්ථික සවියක් ඇවැසි පුද්ගලයන්ට සහාය වීමට ආරම්භ කළ “අස්වැසුම” වැඩසටහනට දේශපාලන මුහුණුවරක් ලබා දෙමින් තම දේශපාලන…