ආපදාවලින් මිය ගිය ගණන 21 දක්වා ඉහළට

පැවති වැසි තත්ත්වය සමග ඇති වූ ආපදා වලින් මියගිය සංඛ්‍යාව 21ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව…