ජනපති දියණිය, ජනපති ආර්යාව වෙයි

පාකිස්ථානයෙන් නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරී පත් වූ අසීෆ් අලි සර්දාරි, තම 31 හැවිරිදි දියණිය වන අසීෆා…