පිටිදූවේ සිරිදම්ම හිමි ගැන මල්වතු පාර්ශ්වයෙන් දැඩි තීන්දුවක්

මහාචාර්ය පාතේගම ඤාණිස්සර හිමියන් ඇතුළු භික්ෂුන් වහන්සේ පිරිසක් පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමියන් සම්බන්ධයෙන් මල්වතු මහානාහිමියන්ට කළ පැමිණිල්ල…