අති උතුම් මේරියස් පීරිස් හිමිපාණන් ස්වර්ගස්ථ වෙයි

කොළඹ අගරදගුරු පදවි විශ්‍රාමික සහයක රදගුරු අති උතුම් මේරියස් පීරිස් හිමිපාණන් ස්වර්ගස්ථ වී ඇති බව තිබෙනවා.…