අරුණ දර්ශනටත් ඔලිම්පික් වරම්

ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩක අරුණ දර්ශන මෙවර පැරිස් ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. එහිදී ඔහු…