පූටින් අත් අඩංගුවට ගනු. ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයෙන් වරෙන්තුවක්.

රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැදිමීර් පුටීන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය විසින් වරෙන්තු නිකුත් කර ඇති බව විදෙස්…