සිංහල අවුරුද්දට ගල් බෝතලේ අඩුවන ලකුණු

එළඹෙන සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දට පෙර මත්පැන් මිල පහත හෙළීම සඳහා උත්සාහ ගන්නා බව ප්‍රාථමික…