හමුදාවට ප්‍රමිතගෙන් උපදෙසක්

ඇති විය හැකි ස්වභාවික සහ අනෙකුත් හදිසි ආපදාවන්ට මුහුණදීම සඳහා නිසි සැලැස්මක් තිබීම සහ එවැනි විපත්වලට…

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට හමුදා පුහුණුවක්

පාකිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ව, එරට යුද හමුදාව මඟින් මෙහෙයවන විශේෂ පුහුණු කඳවුරකට සහභාගි කරවීමට එරට ක්‍රිකට්…