ලෙබනනයේ රාජකාරි නිමකර නැවත දිවයිනට පැමිණි හමුදා සාමාජිකයන්

ලෙබනයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක රාජකාරී සඳහා පිටත්ව ගිය ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා 14 වන මූලස්ථාන ආරක්‍ෂක…