ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අත් හිටවයි. අර්ජුනගේ නායකත්වයෙන් අතුරු පාලක කමිටුවක්.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ක්‍රීයාකාරීත්වය අත් හිටවා ඇත. ඒ අනුව…