අරවින්ද ද සිල්වා කොටස් වෙළඳපොලේ ගැසූ සුපිරි ඉනිම

හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක අරවින්ද ද සිල්වා මහතා විසින් Ambeon Capital PLC හි කොටස් ප්‍රාග්ධනයෙන් 10%කට වැඩි…