අරක්කු බද්දෙන් කසිප්පු ඉල්ලුම ඉහළට

මත්පැන් සඳහා පනවා තිබෙන බදු හේතුවෙන් මත්පැන් මිල ගණන් ඉහළ යාම නිසා නීති විරෝධී මත්පැන් සඳහා…