අරගල භූමියේ භාණ්ඩ වෙන්දේසියේ

ගාලුමුවදොර අරගල භූමියේ දී ගැටුම්කාරී තත්ත්වයෙන් පසු පොලිස් භාරයට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ නඩු භාණ්ඩ මාස…