ජගත් මිහිතල දිනය අදයි

ජගත් මිහිතල දිනය (World Earth Day) අදට (22) යෙදී තිබෙනවා. මෙවර ජගත් මිහිතල දිනයේ තේමාව වන්නේ…