ජපන් සිහිනය සැබෑ කරගන්න අප්‍රේල් 20,21 මන්නාරමට එන්න

ජපානයේ ඉහළ වැටුපක් ලැබීමට අවකාශය සලසා දෙන SSW ( Specified Skilled Worker) Visa ව්‍යාපෘතිය මගින් ජපන්…