වී ගොවියෙකුට හෙක්ටයාරයකට 15,000ක් දෙන්න කැබිනට් අනුමැතිය

එක් ගොවියෙකුට වගා කරන උපරිම හෙක්ටයාර 2ක් වෙනුවෙන් හෙක්ටයාරයකට රුපියල් 15,000 බැගින් වූ මුදලක් මූල්‍ය සහනාධාරයක්…