සවිකර කළ CCTV කැමරාවල අයිතිය පොලිසියට – කැමරා නිරීක්ෂණයට App එකක්

අපරාධ මැඩලීමේ පියවරක් ලෙස ව්‍යාපාරික ස්ථාන සහ නිවාසවල සවිකර තිබෙන CCTV කැමරා පද්ධතිවල දර්ශන එම ස්ථානවල…