නොර්වේ තානාපතිනිය අනුර කුමාර හමුවෙයි

නවදිල්ලියේ නොර්වේ තානාපතිනිය වන May-Elin Stener මහත්මිය සහ ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා…