අනුලා රත්නායකට ඊශ්‍රායල් රජය සලකන්නේ යුද්ධයෙන් මියගිය වීරව‍රියක් ලෙසයි.
ඇමති මනුෂ නනායක්කාර කියයි

ඊශ්‍රායලයේ දී මිය ගිය සාත්තු සේවිකවක් වන අනුලා රත්නායකගේ දේහයට කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ…