හමාස් ප්‍රහාරයෙන් මියගිය අනුලා ජයතිලකගේ දේහය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එයි.

හමාස් ත්‍රස්තවදීන් ඊශ්‍රායලයට එල්ල කළ ප්‍රහාරයෙදී මියගිය අනුලා ජයතිලකගේ දේහය රැගත් යානය අද උදෑසන ශ්‍රී ලංකාවට…