කුලියාපිටිය තරුණයාගේ සිරුර තිබූ තැන තවත් සිරුරක් තිබිලා

අමානුෂික ලෙස ඝාතනය කර කුලියාපිටිය පනිරෙන්ඩාව මහා රක්ෂිතයට ගෙනැවිත් දමා තිබූ කුලියාපිටිය සුසිත් ජයවංශ නමැති තරුණයාගේ…