නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා ගැන රජය තීරණයක් ගනී

පාසල් නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙල කල් දමන ලෙස දන්වා වීදුහල්පතිවරුන්ට චක්‍රලේඛයක් මගින් දැනුම් දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය…