මුහුදු රළවල උස වැඩිවේ – වෙරළාසන්න ජනතාවට අවවාදාත්මක නිවේදනයක්

මුහුදු රළවල උස ප්‍රමාණය ඉහළ යාම පිළිබඳව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. කල්පිටිය සිට…

වෙබ් අඩවිය බිඳවැටීම ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් නිවේදනයක්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවිය බිඳ වැටීමකට ලක්ව තිබෙන බව එම අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර…