හෙට පාසල් පැවැත්වීම ගැන නිවේදනයක්

හෙට (09) දිනයේ පාසල් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම නිවේදනයේ සඳහන්ව ඇත්තේ…