ලොව විශාලතම සර්පයාව ‘වෙඩි තබා’ මරා දැමූ හැටි

මීට සති කිහිපයකට පෙර බ්‍රසීලයේ ඇමසන් වැසි වනන්තරයෙන් හමු වූ ලොව විශාලතම සර්පයා ඔබට මතකද ?…