ඩෙංගු වලට ප්‍රතිජීවක ඖෂධයක්

ඩෙංගු වෛරසය ට එරෙහිව සටන් කළ හැකි සොයාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ ජොන්සන් සහ ජොන්සන්…