ඇමසන් අන්තර්ජාල වාහන අලවියට එළඹෙයි .

අන්තර්ජාල වෙළඳාමේ ප්‍රමුඛ ආයතනයක් වන ඇමසන් සමාගම සිය අලවි ක්ෂේස්ත්‍රයන් වාහන අලවිය දක්වා පුළුල් කර තිබේ.…