කුරුල්ලන්වත් කන රාත්තල් 300ක් බර ‘ඇලිගේටර් ගා’ මාළුවන්

මාංශ භක්ෂක ඇලිගේටර් ගා (Alligator Gar) නැමැති අඩි 09ක් පමණ දිගට රාත්තල් 300ක් පමණ බරක් දක්වා…