අලි සබ්‍රිට පාර්ලිමේන්තුව තහනම්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අලි සබ්‍රි රහීම් මහතාට අද (06) දිනයේ සිට, ඉදිරියට මාසයක කාලයක් පාර්ලිමේන්තු සේවය අත්හිටුවා…

න්‍යෂ්ටික නිරායුධකරණය සහ ආයුධ සීමාකිරීමට කැපවනවා.

විස්තීරණ න්‍යෂ්ටික පරීක්ෂණ තහනම් කිරීමේ ගිවිසුම (CTBT) අනුමත කරන අතර, න්‍යෂ්ටික නිරායුධකරණය සහ න්‍යෂ්ටික ආයුධ සීමාකිරීම…

අලි සබ්‍රී චීන සංචාරයක.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි චීනයේ නිල සංචාරයක නිරතවීමට නියමිත බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි .…