ඇල්බේනියාවේ පාර්ලිමේන්තුවත් ඇවිලෙයි.

ඇල්බේනියාවෙහි මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයක් තුළ දැක්වූ විරෝධතාවයක රූපරාමු පෙළක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ. එරට…