විද්‍යා විෂය ධාරාවේ පළමු ස්ථානය මෙවර ගාල්ල සංඝමිත්තාවට

සුළු වේලාවකට පෙර නිකුත් වුණු අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් පළමු ස්ථානය…