අ.පො.ස උසස් පෙළ ප්‍රතිපල දැන් නිකුත් වුණා

2023 වසරට අදාළව මේ වසරේදී පැවැත්වුණු අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වනවිට නිකුත් කර තිබෙනවා.…