දෑස නොපෙනුණත් උසස් පෙළින් ඉහළම සාමාර්ථ හිමිකරගත් හිමාශා රටටම දුන් පණිවුඩය

කුරුණෑගල පිදුරුවැල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි උපතින්ම දෘශ්‍යාබාධිත සිසුවියක් 2023 වසරේ අපොස උසස් පෙළ විභාගයෙන් A සමාර්ථ තුනක්…