උසස් පෙළ නැවත සමීක්ෂණ අයැදුම්පත් කැඳවයි -වැඩි විස්තර මෙන්න

පසුගියදා නිකුත් කළ 2023 (2024) අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම අදින්…

උසස් පෙළ ගැන ඇමති මණ්ඩලය ගත් නව තීරණය මෙන්න

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අවසන් වූ වහාම උසස් පෙළ පන්ති ආරම්භ කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව…