අකුරණ ගින්න ඇතිවූ ආකාරය තවමත් අභිරහසක්

අකුරණ අවන්හලක ඇති වූ ගින්නක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමුණු මහනුවර – මාතලේ මාර්ගය (A9) මේ වන…