මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති කබ්රාල් ඇතුළු 5කට නිදහස

2012 වසරේ ග්‍රීසියේ බැඳුම්කරවල ආයෝජනයක් සිදුකිරීම තුළින් රජයට රුපියල් බිලියන 1.84ක පාඩුවක් සිදු කළ බවට චෝදනා…