කබ්රාල්ට අල්ලස් නඩුවක්

ඉකුත් 2012 වසරේ දී ග්‍රීක රජය විසින් නිකුත් කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර මිලදී ගෙන රජයට පාඩුවක්…