ශ්‍රීලංකන්ට මාස හයක් කල් දෙයි

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ මෙහෙයුම් සහ මූල්‍ය ප්‍රගතිය ඉදිරි මාස 06ක කාලය තුළ දී පෙන්විය යුතු…