ගුවන් හමුදාව බාගෙට බස්සයි

ගුවන් භට පිරිස 35,000 සිට 18,000 දක්වා අඩු කරන බව ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් උදේනි රාජපක්ෂ…

පුහුණු ගුවන් යානයක් කඩා වැටෙයි

ත්‍රිකුණාමලයේ චයිනේ බේ ධාවන පථයෙන් ගුවන් ගතකළ පුහුණු ගුවන් යානයක් කඩා වැටී ඇත. ගුවන් හමුදාවට අයත්…