ගුවන් යානා කාර්මිකයෝ 160 ක් මෙරට හැර යති

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ගුවන් යානා කාර්මික ශිල්පීන් 160 ක් පමණ පසුගිය වසර දෙක තුළ රැකියාවෙන්…