මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුරත් AI ගැහැණියකට දුන්න රටක් (VIDEO)

යුක්රේනයේ යුද ගැටුම් සහ රජයේ කටයුතු සම්බන්ධව පැය 24 පුරාම මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම් සඳහා යුක්රේනය AI…

එන සතියේ සිට පාසල්වලට කෘතීම බුද්ධිය

එළඹෙන මාර්තු 19 වැනි දා සිට 8 වැනි ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය ධාරාව සමග…