වීසා ප්‍රශ්නය ගැන මත පළකරන නිලධාරීන්ට එරෙහිව පරීක්ෂණයක්

වීසා නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ගැටළුවක් ඇතිවීම හේතුවෙන් ඒ පිළිබඳව සොයාබැලීමට රජය තීරණය කළ බව හා එම…